Överklagan av bygglov med mera

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Denna tjänst är för dig som vill överklaga ett beslut om ditt bygglov och dina bygglovsfakturor. Du kan även överklaga någon annans beslut om bygglov om du är sakägare och granne. 

Av dina uppgifter ska det tydligt framgå: 

  • vilket beslut som överklagas 
  • vilken ändring i beslutet som du önskar/vilken del av beslutet du önskar ändra
  • diarienummer eller fastighetsbeteckning 

Beskriv gärna din överklagan så utförligt som möjligt. 

Det kostar inget att överklaga ett beslut om bygglov, rivningslov, marklov eller förhandsbesked om bygglov. 

När ett beslut blir överklagat skickar bygglovsenheten alltid information om det till den som ansökt om bygglovet. 

Din överklagan blir en offentlig handling när du skickat in den och andra kan begära ut din överklagan hos kommunen. 

Tid för att överklaga 

Som sakägare är du berörd/påverkad av någon annans bygglov. Du har tre veckor på dig att överklaga beslutet från det att du fått reda på beslutet genom delgivning. 

Övriga grannar har fyra veckor på sig från den dag som kungörelsen om bygglovsbeslutet publiceras i Post- och Inrikes Tidningar. 

Om din överklagan kommer in för sent fattar bygglovsenheten beslut om att avslå överklagan. Även detta beslut kan överklagas till kommunen. 

Överklagan skickas till Länsstyrelsen

Om din överklagan kommer in i rätt tid överlämnar bygglovsenheten den till Länsstyrelsen. 

När Härryda kommun lämnat över din överklagan till Länsstyrelsen är det denna myndighet som samlar in yttranden och annan information i ditt ärende. 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-postadress

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa