Skolplikt

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER
 

Med denna E-tjänst kan du:

  • Ansöka om uppskjuten skolplikt
  • Ansöka om tidigare skolstart
  • Ansöka om fullgörande av skolplikt på annat sätt
  • Ansöka om upphörande av skolplikt

Uppskjuten skolplikt

Alla barn i Sverige har skolplikt från och med höstterminen det år de fyller sex år. Om du vill att ditt barn ska börja i skolan ett år senare måste du ansöka om uppskjuten skolplikt. För att få tillstånd att skjuta upp skolstarten ett år måste det finnas särskilda skäl.

Tidigare skolstart

Utgångspunkten är att ett barn ska gå i förskoleklass från höstterminen det år barnet fyller 6 år. Du som vårdnadshavare kan ansöka om att ditt barn ska få börja i förskoleklass höstterminen det kalenderår då barnet fyller fem år. Var uppmärksam på att skolplikten i sådana fall inte inträder vid denna tidpunkt, utan gör det först höstterminen då barnet fyller 6 år

Fullgörande av skolplikt på annat sätt

Enligt 24 kap 23§ i skollagen (2010:800) kan ett skolpliktigt barn få tillstånd att fullgöra skolplikten på annat sätt än som anges i denna lag. När du ansöker om detta behöver du lämna uppgifter om att:

1. det valda sättet att fullgöra skolplikten är ett fullgott alternativ till den utbildning som annars erbjuds barnet,
2. behovet av insyn i det valda sättet att fullgöra skolplikten kan tillgodoses och
3. det finns synnerliga skäl till att fullgöra skolplikten på annat sätt.

Upphörande av skolplikt

Skolplikten gäller för barn som är bosatta i Sverige. Med bosatt menas främst barn som är folkbokförda i landet. Då eleven ska vistas utomlands längre tid än ett år anses eleven inte längre bosatt i Sverige och är således inte längre skolpliktig i landet.

Båda vårdnadshavare måste signera

Om ni är två vårdnadshavare så måste båda signera innan ansökan kan behandlas. Det är därför viktigt att du fyller i rätt mejladress till den andra vårdnadshavaren.

Den andra vårdnadshavaren meddelas via mejl om att logga in på Mina sidor och signera med sin e-legitimation.

Följ ärendet på Mina sidor

När du skickat in ditt ärende får du en bekräftelse till din e-post eller via sms med de ifyllda uppgifterna.

Du kan följa ditt ärende på Mina sidor. Du meddelas när något sker i ditt ärende.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa