Beställning av Nybyggnadskarta

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Information om nybyggnadskarta

Vid ansökan om bygglov ska en nybyggnadskarta ligga till grund för situationsplanen.

Det finns inga färdiga nybyggnadskartor utan de behöver tas fram efter varje beställning. Nybyggnadskartans innehåll varierar beroende på för vilket ändamål den skall användas och är en sammanställning av fakta som berör fastigheten. Kartan får inte vara äldre än 2 år.  En nybyggnadskarta per fastighet ska beställas.

Bygglovsenheten kan vid enstaka fall godkänna ett mindre detaljerat kartmaterial karta, detta kräver då särskilt beslut av bygglovshandläggare och debitering sker genom timtaxa.

För att kunna ta fram en nybyggnadskarta måste eventuell fastighetsbildning vara klar. Det innebär att fastigheten har fått en beteckning och att gränserna vunnit laga kraft. Om fastighetsbildningen inte är klar ber vi dig att avvakta med beställningen.

LeveranstidJust nu har vi hög belastning på kartproduktion och mätningar vilket innebär längre handläggningstider. Beställningarna tas om hand i tur och ordning.

 

AVGIFT FÖR NYBYGGNADSKARTA

Kartavgifter tas ut enligt taxa antagen av Kommunfullmäktige.
Aktuella priser för 2021:

Nybyggnadskarta
För nybyggnation där anslutning till kommunalt VA ska ske.
Från  10 750 kr

Förenklad nybyggnadskarta
För tillbyggnader, komplementbyggnader, nybyggnation utanför kommunalt VA samt övrig byggnation som kräver bygglov.
Från  7 525 kr

Nybyggnadskarta för anmälan (Attefallsåtgärd)
För Attefallsåtgärder som kräver anmälan, men inte bygglov
Från 6 450 kr

Primärkarta/Nyttjanderättskarta
Kartutskrift från kartdatabasen. Kartan finns för hela kommunen men av väldigt varierande kvalité. Kan användas för förhandsbesked. 
Från 1075 kr + 6% moms


Avgifterna ovan gäller för fastigheter upp till 3000 kvm. Fullständiga uppgifter om avgifter finns i senast antagna Plan- och bygglovtaxa:  Taxa 2021 (se sidan 17-18)
Faktura kommer att skickas separat. Den ingår inte i bygglovsavgiften.

Vid beställning av nybyggnadskarta kommer det göras en fältkontroll och inmätning på fastigheten så att kartan är aktuell. Om du önskar bli kontaktad i samband med inmätning vänligen meddela det i beställningen alternativt till: matochgis@harryda.se

 

 

Personuppgifter

De personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen. Mer information om vad detta innebär för dig hittar du på kommunens hemsida, www.harryda.se/gdpr. Länk öppnas i nytt fönster.

 

 

Frågor om e-tjänsten

Carolina Råberg
matochgis@harryda.se
031-724 61 00 (växel)

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa