Kommunalt vatten och avlopp - anslut fastighet

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansökan om VA-anslutning gör man via e-tjänst eller på en pappersblankett som skickas till Härryda Vatten och Avfall AB. Din VA-installation kan komma att kräva bygglov eller bygganmälan. Kontrollera detta med Härryda kommuns bygglovsenhet.

För att få anslutas till det kommunala ledningsnätet för VA krävs att fastigheten ligger inom verksamhetsområdet för respektive vattentjänst. Om du funderar på om din fastighet ligger inom kommunens verksamhetsområde, kontakta Härryda Vatten och Avfall AB.

Regler för anslutning

Installationer ska utföras enligt ABVA (Allmänna bestämmelser för vattentjänster i Härryda kommun) och BBR (Boverkets Byggregler).

Vid ny- och ombyggnad ska byggnationen läggas på sådan nivå att det blir betryggande självfall mot ledningar i gata. Spillvatten ska ha en egen servis. I områden med utbyggda dagvattenledningar ska dagvatten ha en egen servis eller anvisad punkt. En annan möjlighet är LOD, lokalt omhändertagande av dagvatten. Dagvattenledning får inte kopplas på spillvattenledning. Läs igenom kommunens Råd & anvisningar för mer information.

Ett väl fungerande VA-system är starkt beroende av hur fastighetsägarna utför sina delar av systemet och hur systemet används. Därför är det mycket viktigt att följa de bestämmelser och regler som finns.

Efter inkommen ansökan får du besked

Handläggningstiden för VA-ansökningar varierar. I normalfallen tar det ca 6-8 veckor före man får besked. Efter att din VA-ansökan har godkänts ska inkoppling utföras och anläggningsavgiften betalas. Inkopplingen ska besiktigas utav VA-bolagets personal. Därefter ska vattenmätaren, och återströmningsskydd, installeras före vatten får tas ut.

Anläggningsavgift och brukningsavgift för dagvatten kan komma att tas ut även om förbindelsepunkt inte har upprättats. Det förutsätter av det finns behov av bortledning och kommunen har ordnat avledning samt informerat om detta.

Hämta dina företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.
Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter.

Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Personuppgifter

De personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen. Mer information om vad detta innebär för dig hittar du på kommunens hemsida, www.harryda.se/gdpr. Länk öppnas i nytt fönster.

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
kommun@harryda.se
031-724 61 00

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa