Kommunalt vatten och avlopp - anslut fastighet

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansökan om VA-anslutning gör du antingen via E-tjänst eller på särskild blankett som skickas till Härryda Vatten och Avfall AB. Blanketten finns även att laddas ner som pdf.

Nyanläggning eller omläggning av VA-installation inom fastighet kan kräva bygglov eller bygganmälan. Kontrollera detta med Härryda kommuns bygglovsenhet.

Installationer ska utföras enligt bestämmelser i ABVA och Boverkets Byggregler, BBR. 

För att få koppla in sig till kommunalt dricksvatten, spillvatten och/eller dagvatten, krävs i normalfallet att fastigheten ligger inom verksamhetsområdet för respektive vattentjänst. Det innebär i princip inom Mölnlycke, Landvetter, centrala Härryda, Hindås, Rävlanda och Hällingsjö, men undantag kan finnas. Efter godkänd ansökan ska inkoppling utföras, förbindelsepunkten besiktigas, anläggningsavgiften betalas och uppsättning av vattenmätare samt återströmningsskydd ske innan vatten får uttas. 

Anläggningsavgift och brukningsavgift för dagvatten kan komma att tas ut även om förbindelsepunkt inte har upprättats. Det förutsätter av det finns behov av bortledning och kommunen har ordnat avledning samt informerat om detta.

Regler för anslutning

Vid ny- och ombyggnad ska byggnationen läggas på sådan nivå att det blir betryggande självfall mot ledningar i gata. Spillvatten ska ha en egen servis. I områden med utbyggda dagvattenledningar ska dagvatten ha en egen servis eller anvisad punkt. En annan möjlighet är LOD, lokalt omhändertagande av dagvatten. Dagvattenledning får ej kopplas på spillvattenledning. 

Dricksvattenledning

Dricksvattenledning för en villa har normalt dimension 40 mm, och ska anläggas frostfritt, cirka 1,5 meter. Regler för placering av vattenmätare finns. 

Spillvattenledning

Normalt används ledningsdimensionen 110 mm för en villa. Spillvatteninstallation med självfall får inte anslutas under dämningsnivån för spillvatten. Vid anslutning under denna nivå måste spillvatteninstallationen anslutas via särskild pump. (Se Råd och anvisningar)

Dagvattenledning

Dagvattensservis bör, efter fördröjning enligt dagvattenpolicy, anslutas till dagvattenledning om sådan finns. Normalt används ledningsdimensionen 110 mm. Lokalt omhändertagande av dagvatten LOD kan tillämpas. LOD beskrivs längre fram i texten.

Dräneringsledning

Dränering ska anslutas till dagvattenledning eller LOD. Ansluts dränering till dagvatteninstallation på en nivå som ligger under dämningsnivå, ska husets grundkonstruktion utföras med hänsyn till detta. Alternativt kan dräneringsvatten pumpas till dagvattenledningen.

Checklista

  • VA-ansökan lämnas in till Härryda Vatten och Avfall AB.
  • VA-ansökan behandlas. Besked om anläggningsavgift lämnas till sökande.
  • Förbindelsepunkt upprättas och meddelas.
  • Anläggningsavgiften betalas till Härryda Vatten och Avfall AB.
  • Inkoppling utförs av byggherren.
  • Besiktning av förbindelsepunkt utförs och godkänns av Härryda Vatten och Avfall AB:s VA-personal.
  • Vattenmätarplatse är utförd enligt Råd och anvisningar. Kontakta Härryda Vatten och Avfall AB för uppsättning av vattenmätare.
  • Fastighetsägaren ansvarar för att VA-ledningar inom tomten ritas på karta, och inlämnas till Härryda kommuns bygglovsenhet .

Ett väl fungerande VA-system är starkt beroende av hur fastighetsägarna utför sina delar av systemet och hur systemet används. Det är därför mycket viktigt att följa de bestämmelser och regler som finns.

Hämta dina företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.
Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter.
Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Personuppgifter

De personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen. Mer information om vad detta innebär för dig hittar du på kommunens hemsida, www.harryda.se/gdpr. Länk öppnas i nytt fönster.

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
kontaktcenter@harryda.se
031-7246200

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa