Begäran om insats enligt LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade)

LÄS MER

LSS ska tillgodose behov så att du uppnår goda levnadsvillkor. Stödet som ges från socialtjänsten ska stärka dina möjligheter att leva ett självständigt liv.

Utgångspunkten för rätten till bistånd är att alla människor har rätt till insatser efter behov. Det är handläggaren som utifrån information om ditt funktionshinder gör en bedömning av rätten till insats.

När det gäller ansökan om insatser enligt LSS, så måste du själv eller din företrädare (god man/förvaltare) begära stöd. Innan beslut fattas får du ta del av den sammanställning av information som beslutet bygger på och får lämna synpunkter på sammanställningen.