Anmälan om 12:6 samråd

LÄS MER

Verksamheter eller åtgärder som riskerar att väsentligt ändra naturmiljön och som inte omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt andra bestämmelser i miljöbalken ska samrådas.

Det kan krävas ett samråd om du avser att avverka eller genomföra en kraftigare planerad beskärning av ett skyddsvärt träd.

En väsentlig ändring är oftast ett fysiskt ingrepp på naturmiljön eller ianspråktagande av mark eller vatten. Enligt Naturvårdsverket kan det t ex vara grävning, utfyllnad, avverkning eller avbaning av vegetation och uppförande av byggnader eller anläggningar. Det kan också vara en ändring som påverkar den biologiska mångfalden, eller utarmar värdefull natur- och kulturmiljö.

Organiserat friluftsliv kan i vissa fall också anses vara en väsentlig ändring om det medför störningar på djurlivet eller slitage på naturen som till exempel orienteringstävlingar eller en mountainbikesbana.

Frågor om e-tjänsten

Susanne Olsson Bildtsén
susanne.bildtsen@harryda.se
031-724 62 65