Anmälan om förändring inom ägar- och ledningskretsen

LÄS MER

Enligt 2 kap. 5 b § skollagen (2010:800) ska enskilda huvudmän anmäla förändringar i den krets av personer som avses i 5 a § till den som godkänt den enskilde som huvudman senast en månad efter förändringen. Kommunen utövar enligt 26 kap. 4 § skollagen tillsyn över att enskilda som godkänts som huvudman av myndigheten fortlöpande uppfyller kraven i 2 kap. 5 och 5 b §§.

Sedan den 1 januari 2019 gäller nya bestämmelser i skollagen vilka innebär att kommunen ska göra ytterligare bedömningar i sin godkännandeprövning och tillsyn av fristående förskolor och vissa fristående fritidshem. Bestämmelserna innebär nya krav på insikt och lämplighet samt skärpta krav på den enskildes ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamhet. Syftet med den nya lagstiftningen är att den som vill bedriva fristående verksamhet ska ha förutsättningar att bedriva verksamheten långsiktigt och med god kvalitet. De nya bestämmelserna gäller inte pedagogisk omsorg.

Vid en anmälan om förändring i ägar- och ledningskretsen prövar Härryda kommun om huvudmannen alltjämt genom erfarenhet eller på annat sätt har förvärvat insikt i de föreskrifter som gäller för verksamheten samt att tillkommande personer i övrigt bedöms lämpliga.

Förändring i ägar- och ledningsstrukturen ska anmälas till Härryda kommun senast en månad efter förändringen. Den/de som är behöriga firmatecknare för företaget/föreningen/stiftelsen undertecknar anmälan.
 

Följ ärendet på Mina sidor

När du skickat in ditt ärende får du en bekräftelse till din e-post eller via sms med de ifyllda uppgifterna.

Du kan följa ditt ärende på Mina sidor. Du meddelas när något sker i ditt ärende.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa