Ansök eller anmäl om installation av värmepump

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

För installation av värmepump för utvinning av värme ur mark, grundvatten eller ytvatten krävs alltid anmälan till miljö- och bygglovsnämnden. Detta gäller exempelvis bergvärme, ytjordvärme och sjövärme.​

 • Anmäl minst sex veckor innan installationsarbetet påbörjas.​
 • Om din värmepumpsanläggning har effektuttag större än 10 MW råder anmälningsskyldighet enligt miljöbalkens bestämmelser om miljöfarlig verksamhet. (Kontakta gärna miljö- och hälsoskydd innan du/ni anmäler detta).​
 • Inom vattenskyddsområde för kommunal dricksvattentäkt krävs särskilt tillstånd från miljö- och bygglovsnämnden för att få installera värmepump. ​

Uppgifter som behöver fyllas i din anmälan/ansökan​

 • Teknisk information om värmepumpen.​
 • Brunnsborraren bör vara certifierad enligt Sveriges Geologiska undersökning, SGU, ha kravspecifikationer eller ha motsvarande kompetens. Ange borrarens certifieringsnummer. (Lista på certifierade brunnsborrare finns hos miljö- och hälsoskydd). 
 • Om aktuellt, avstånd till din egen samt grannars dricksvattenbrunn samt avlopp.
 • Om borrhålet/kollektorslangen kommer att ligga närmre än 10 meter till din fastighetsgräns behöver du uppge grannens adressuppgifter och intyga att grannen gett sitt godkännande till din placering genom ett

​Dokument som behöver bifogas​

Bifoga en skalenlig situationsplan (tomtkarta), där fastigheten med byggnader, borrhålets/kollektorns placering tydligt framgår. Om det förekommer enskilt vatten och avlopp, ska även din egen och grannars vattentäkt och avloppsanordning framgå.

Dokumentet kan skickas digitalt men det går också bra att skicka den via post.​

Här kan du få mer information om våra avgifter.

Avgifter

Miljö- och hälsoskydd tar ut en avgift för den tillsyn och handläggning som görs i ett ärende, enligt taxa beslutad av fullmäktige.
Avgift tas inte ut för råd och information.
Läs mer om avgifter och taxa på Avgifter miljö- och hälsoskydd

Förenklad delgivning

Miljö- och hälsoskydd kan delge handlingar i detta ärende med förenklad delgivning.

1. De handlingar som ska delges skickas med post, digitalt via e- tjänst eller digitalt via
e- post
till den adress som miljö- och hälsoskydd fått uppgift om att du kan nås på. Det beror på hur du har ansökt hur delgivningen kommer att skickas ut.

2. Minst en dag senare skickar miljö- och hälsoskydd ett särskilt meddelandekort,

Förenklad delgivning, till dig om att handlingen i punkt 1 har avsänts. Detta görs för att minska risken för fel.

3. Du får alltså två försändelser ifrån miljö- och hälsoskydd, normalt med en dags mellanrum.

4. Du behöver inte kvittera någon av försändelserna eller skicka tillbaka något mottagningsbevis till miljö- och hälsoskydd om inte du ombeds att göra det.

5. Du anses normalt ha fått del av handlingarna när två veckor har gått från den dag då meddelandet enligt punkt 2 skickades. Om det i de handlingar som du delges finns angivet att

någon frist börjar löpa från delgivningen, räknas alltså den tiden från det att tvåveckorsperioden har gått ut. Överklagningstiden är 3 veckor efter delgivningen trätt i kraft.

Tänk på detta så länge ärendet pågår

 • För att vara säker på att inte missa några frister eller annat måste du ta del av din post åtminstone en gång varannan vecka. Om du inte kan göra det (t ex på grund av semesterresa) bör du anmäla det i förväg till miljö- och hälsoskydd.
 • Om du får ett meddelande enligt punkt 2 men däremot inte fått själva handlingarna enligt punkt 1, bör du snarast anmäla detta till miljö- och hälsoskydd.
 • Anmäl alltid adressändring till miljö- och hälsoskydd.
 • Ange alltid ärendets diarienummer när du kontaktar miljö- och hälsoskydd.
 • Det är inte alltid säkert att förenklad delgivning kommer att användas i ärendet. I så fall sker delgivning på annat sätt. Det kan betyda att ni måste skicka tillbaka ett mottagningsbevis (delgivningskvitto) till miljö- och hälsoskydd.

Kontaktuppgifter för förenklad delgivning:

E- post: miljo.halso@harryda.se
Adress: Härryda kommun, miljö- och hälsoskydd, 435 80 Mölnlycke
Telefon: 031-724 61 00

 

Hämta dina företagsuppgifter

I tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter.

Följ ärendet på Mina sidor

När du skickat in ditt ärende får du en bekräftelse till din e-post eller via sms med de ifyllda uppgifterna.

Du kan följa ditt ärende på Mina sidor. Du meddelas när något sker i ditt ärende.

 

Frågor om e-tjänsten

Susanne Olsson Bildtsén
susanne.bildtsen@harryda.se
031-7246100

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa