Ansökan om matersättning APL

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

AVTAL OM APL-PLATS

Mål och innehåll

Utbildningen följer gymnasieskolans nationella ämnes- och kursplaner, och handlar om det arbetsförlagda lärande (APL). Minst 15 veckor av utbildningen ska vara arbetsplatsförlagd. Skolan ansvarar för att i samverkan med företaget/verksamheten inventera vilket lärande som kan ske där. Detta avtal ska återsändas undertecknat av alla parter innan eleven påbörjar sin APL och för att matersättning till eleven ska kunna utbetalas.

 

Handledare

Företaget/verksamheten ska utse en handledare, vilken i samråd med ansvarig yrkeslärare tilldelar eleven lämpliga arbetsuppgifter. Handledaren ska ha nödvändiga kunskaper och erfarenheter inom yrkesområdet och i övrigt bedömas vara lämplig för uppdraget. Handledarutbildning anordnas av skolan. Företaget/handledaren får inte lämna ut information som kan vara till nackdel för eleven.

 

Lärare

Lärare besöker eleven på arbetsplatsen. Läraren följer i samverkan med handledaren elevens kunskapsutveckling och bedömer den enskilda elevens utveckling med uppsatta mål.

 

Elev

Eleven är inte anställd på företaget/i verksamheten och får inte lön under sin APL. Eleven ska aktivt delta i och utföra moment som krävs för att uppnå målen. Eleven följer sin handledares arbetsschema, eller enligt överenskommelse. För omyndiga sker detta i enlighet med AFS 2012:3. Eleven ska följa gällande ordnings- och säkerhetsföreskrifter. Eleven omfattas av sekretessbestämmelser som gäller anställda för företaget/i verksamheten. Skolans ordningsregler skall också gälla för arbetsplatsen.

 

Säkerhetsföreskrifter – Arbetsmiljö

Företaget/verksamheten ska informera om gällande ordnings- och säkerhetsföreskrifter när eleven påbörjar sin APL. Elev likställs med arbetstagare vid tillämpning av arbetsmiljölagen med tillhörande föreskrifter om minderårig i arbetslivet. (AFS 2013:3) Kursmoment som behandlar arbetsmiljö och säkerhet ska förläggas till utbildningen början. Eventuella tillbud och/eller olycksfall rapporteras skriftligt till skolan.

 

Försäkringsskydd

Skolan ansvarar för att eleven omfattas av ett fullgott försäkringsskydd enligt kommunens tecknade avtal samt att skolan är huvudman för utbildningen och att eleven inte är anställd.

Kammarkollegiet har dessutom ett personskadeskydd vid arbetsskada under arbetsplatsförlagd lärande

 

Byte av APL-plats

Arbetsplats, skola och elev ska samråda om eventuellt byte av APL-plats. Om företaget anser att elev genom olämpligt uppförande eller av andra skäl bör flytta, skall företaget hos skolan begära om sådan flyttning. Byte av plats sker också om svårighet uppstår att få adekvat träning enligt kursmålen. Är eleven omyndig medverkar också målsman.

 

Följ ärendet på Mina sidor

När du skickat in ditt ärende får du en bekräftelse till din e-post eller via sms med de ifyllda uppgifterna.

Du kan följa ditt ärende på Mina sidor. Du meddelas när något sker i ditt ärende.

 

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa