Anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken för övriga verksamheter

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du anmäla om du har tänkt att anmäla om ett 12:6 samråd

Anvisningar Sökande

Ange om sökande är fastighetsägare, entreprenör, verksamhetsutövare, konsult/ombud, arrendator eller något annat.

Miljö- och bygglovsnämndens beslut kommer att skickas till sökande.

Sökandes kontaktuppgifter

Ange sökandens företagsnamn, för- och efternamn, postadress dit miljö- och bygglovsnämndens beslut ska skickas samt telefonnummer dagtid och e- postadress.

Uppdragsgivare

Ange namn, postadress, telefonnummer och e- postadress till uppdragsgivaren. Om uppdragsgivaren är densamma som sökande behöver inte uppgifterna om uppdragsgivaren fyllas i. Kryssa i ”Uppdragsgivaren är densamma som sökande”.

Plats för åtgärden

Ange fastighetsbeteckning/fastighetsbeteckningar, kommun samt om markägaren godkänt åtgärden.

Tidpunkt

Ange tidpunkt för när åtgärden ska börja och avslutas.

Typ av åtgärd

Beskriv åtgärden enligt nedan: - Om väg ange längd, bredd och tillförda massor - Om energiskogsodling ange gröda, areal, stängsling och typ av markberedning - Om tävling och arrangemang ange ungefärligt deltagarantal, anordningar och hur området nyttjas. -

Om uppslag av massor

Ange yta och volym för tillförda och bortgrävda massor, typ av massor, om det är permanent eller tillfälligt, om de är förorenande och i så fall på vilket sätt. -

Om anläggningsarbeten

Ange metod: grävning, sprängning, utfyllnad mm Nuvarande markanvändning Kryssa för nuvarande markanvändning och ange typ av vegetation på platsen.

Skyddande områden

Kryssa för vilka skyddade områden som berörs av verksamheten. Generellt biotopskydd är t ex allé, stenmur, odlingsröse, småvatten mm Andra naturvärden Kryssa för vilka naturvärden som berörs av verksamheten. Kulturmiljövärden Kryssa för vilka kulturmiljövärden som berörs av verksamheten.

Vattenpassage

Ange vattenområdets namn, metod för passage samt beskrivning av hur övergången mellan land och vatten görs. Om många vattenområden passeras kan ni beskriva dem i en bilaga istället för att fylla i formuläret.

Försiktighetsåtgärder

Beskriv vilka försiktighetsåtgärder som kommer att vidtas för att minska påverkan på skyddade områden, naturvärden och kulturmiljövärden samt naturmiljön i övrigt (t ex närliggande vattenmiljöer).

Kompletterande information

Ange upplysningar som inte har kommit fram tidigare, t ex övrigt metodbeskrivning, anmärkningar, om ni har skickat eller ska skicka in andra ansökningar som berör samma åtgärd, t ex reservatsdispens. Bilagor Detaljkarta (skala ca 1:3000) där åtgärden, skyddade områden och andra natur- och kulturmiljövärden samt vattenpassager finns markerade.

Klicka här om du vill veta mer.

Avgifter

Miljö- och hälsoskydd tar ut en avgift för den tillsyn och handläggning som görs i ett ärende, enligt taxa beslutad av fullmäktige.
Avgift tas inte ut för råd och information.
Läs mer om avgifter och taxa på Avgifter miljö- och hälsoskydd

Förenklad delgivning

Miljö- och hälsoskydd kan delge handlingar i detta ärende med förenklad delgivning.

1. De handlingar som ska delges skickas med post, digitalt via e- tjänst eller digitalt via
e- post
till den adress som miljö- och hälsoskydd fått uppgift om att du kan nås på. Det beror på hur du har ansökt hur delgivningen kommer att skickas ut.

2. Minst en dag senare skickar miljö- och hälsoskydd ett särskilt meddelandekort,

Förenklad delgivning, till dig om att handlingen i punkt 1 har avsänts. Detta görs för att minska risken för fel.

3. Du får alltså två försändelser ifrån miljö- och hälsoskydd, normalt med en dags mellanrum.

4. Du behöver inte kvittera någon av försändelserna eller skicka tillbaka något mottagningsbevis till miljö- och hälsoskydd om inte du ombeds att göra det.

5. Du anses normalt ha fått del av handlingarna när två veckor har gått från den dag då meddelandet enligt punkt 2 skickades. Om det i de handlingar som du delges finns angivet att

någon frist börjar löpa från delgivningen, räknas alltså den tiden från det att tvåveckorsperioden har gått ut. Överklagningstiden är 3 veckor efter delgivningen trätt i kraft.

Tänk på detta så länge ärendet pågår

 • För att vara säker på att inte missa några frister eller annat måste du ta del av din post åtminstone en gång varannan vecka. Om du inte kan göra det (t ex på grund av semesterresa) bör du anmäla det i förväg till miljö- och hälsoskydd.
 • Om du får ett meddelande enligt punkt 2 men däremot inte fått själva handlingarna enligt punkt 1, bör du snarast anmäla detta till miljö- och hälsoskydd.
 • Anmäl alltid adressändring till miljö- och hälsoskydd.
 • Ange alltid ärendets diarienummer när du kontaktar miljö- och hälsoskydd.
 • Det är inte alltid säkert att förenklad delgivning kommer att användas i ärendet. I så fall sker delgivning på annat sätt. Det kan betyda att ni måste skicka tillbaka ett mottagningsbevis (delgivningskvitto) till miljö- och hälsoskydd.

Kontaktuppgifter för förenklad delgivning:

E- post: miljo.halso@harryda.se
Adress: Härryda kommun, miljö- och hälsoskydd, 435 80 Mölnlycke
Telefon: 031-724 61 00

 

Hämta dina företagsuppgifter

I tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter.

Förenklad delgivning

Miljö- och hälsoskydd kan delge handlingar i detta ärende med förenklad delgivning.

1. De handlingar som ska delges skickas med post, digitalt via e- tjänst eller digitalt via
e- post
till den adress som miljö- och hälsoskydd fått uppgift om att du kan nås på. Det beror på hur du har ansökt hur delgivningen kommer att skickas ut.

2. Minst en dag senare skickar miljö- och hälsoskydd ett särskilt meddelandekort,

Förenklad delgivning, till dig om att handlingen i punkt 1 har avsänts. Detta görs för att minska risken för fel.

3. Du får alltså två försändelser ifrån miljö- och hälsoskydd, normalt med en dags mellanrum.

4. Du behöver inte kvittera någon av försändelserna eller skicka tillbaka något mottagningsbevis till miljö- och hälsoskydd om inte du ombeds att göra det.

5. Du anses normalt ha fått del av handlingarna när två veckor har gått från den dag då meddelandet enligt punkt 2 skickades. Om det i de handlingar som du delges finns angivet att

någon frist börjar löpa från delgivningen, räknas alltså den tiden från det att tvåveckorsperioden har gått ut. Överklagningstiden är 3 veckor efter delgivningen trätt i kraft.

Tänk på detta så länge ärendet pågår

 • För att vara säker på att inte missa några frister eller annat måste du ta del av din post åtminstone en gång varannan vecka. Om du inte kan göra det (t ex på grund av semesterresa) bör du anmäla det i förväg till miljö- och hälsoskydd.
 • Om du får ett meddelande enligt punkt 2 men däremot inte fått själva handlingarna enligt punkt 1, bör du snarast anmäla detta till miljö- och hälsoskydd.
 • Anmäl alltid adressändring till miljö- och hälsoskydd.
 • Ange alltid ärendets diarienummer när du kontaktar miljö- och hälsoskydd.
 • Det är inte alltid säkert att förenklad delgivning kommer att användas i ärendet. I så fall sker delgivning på annat sätt. Det kan betyda att ni måste skicka tillbaka ett mottagningsbevis (delgivningskvitto) till miljö- och hälsoskydd.

Kontaktuppgifter för förenklad delgivning:

E- post: miljo.halso@harryda.se
Adress: Härryda kommun, miljö- och hälsoskydd, 435 80 Mölnlycke
Telefon: 031-724 61 00

 

Följ ärendet på Mina Sidor

När du skickat in ditt ärende så får du en bekräftelse till din e-post med de ifyllda uppgifterna.

Du kan också följa ditt ärende via Mina sidor. Du meddelas när något sker i ditt ärende.

Personuppgifter

De personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen. Mer information om vad detta innebär för dig hittar du på kommunens hemsida, www.harryda.se/gdpr. Länk öppnas i nytt fönster.

 

Frågor om e-tjänsten

Susanne Olsson Bildtsén
susanne.bildtsen@harryda.se
031-724 61 00

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation
 • Fastighetsbeteckning
 • Sökandens uppgifter
 • Uppdragsgivares uppgifter
 • Uppdragsgivares fakturauppgifter
 • Sökandens fakturauppgifter
 • Situationsplaner
 • Planerade åtgärder

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa