Anmäl störning eller olägenhet

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

En störning kan handla om: störande fläktar, buller från t ex restauranger, skadedjur, störande sällskapsdjur, vedeldning,

 • avfall
 • vedeldning
 • störande sällskapsdjur
 • buller från till exempel fläktar,  restauranger eller trafik
 • tobaksrök
 • mögel i badrum
 • låg temperatur
 • bristande ventilation eller liknande frågor som rör inomhusmiljön i bostäder och offentliga lokaler
 • störningar utomhus, till exempel på tomtmark

För att miljö- och hälsoskydd ska kunna handlägga ditt ärende, måste den störning/olägenhet som du upplever utgöra en hälsorisk. Störningen ska pågå i nuläget. Klagomål på störningar som tidigare pågått men numera upphört handläggs inte.

Innan du kontaktar miljö- och hälsoskydd

Innan du kontaktar miljö- och hälsoskydd bör du ha kontaktat fastighetsägare, fastighetsinnehavare, bostadsrättsförening eller den verksamhetsutövare som orsakar störningen. Enligt miljöbalken är fastighetsägare/verksamhetsutövare skyldiga att vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att hindra uppkomsten av eller undanröja olägenheter för människors hälsa och miljön.

Läs mer om olägenhet och störning

Läs mer om störning från djur

Läs mer om temperatur och drag

Läs mer om bristfällig ventilation

Läs mer om olägenhet i boendemiljön

Läs mer om fukt och mögel

Läs mer om störning från eldning

Läs mer om olägenhet från kompostering

Läs mer om olägenhet från eget avlopp

Läs mer om olägenhet från buller

För att underlätta handläggningen av ärendet,  är det viktigt att  anmälan fylls i så utförligt som möjligt.

Förenklad delgivning

Miljö- och hälsoskydd kan delge handlingar i detta ärende med förenklad delgivning.

1. De handlingar som ska delges skickas med post, digitalt via e- tjänst eller digitalt via
e- post
till den adress som miljö- och hälsoskydd fått uppgift om att du kan nås på. Det beror på hur du har ansökt hur delgivningen kommer att skickas ut.

2. Minst en dag senare skickar miljö- och hälsoskydd ett särskilt meddelandekort,

Förenklad delgivning, till dig om att handlingen i punkt 1 har avsänts. Detta görs för att minska risken för fel.

3. Du får alltså två försändelser ifrån miljö- och hälsoskydd, normalt med en dags mellanrum.

4. Du behöver inte kvittera någon av försändelserna eller skicka tillbaka något mottagningsbevis till miljö- och hälsoskydd om inte du ombeds att göra det.

5. Du anses normalt ha fått del av handlingarna när två veckor har gått från den dag då meddelandet enligt punkt 2 skickades. Om det i de handlingar som du delges finns angivet att

någon frist börjar löpa från delgivningen, räknas alltså den tiden från det att tvåveckorsperioden har gått ut. Överklagningstiden är 3 veckor efter delgivningen trätt i kraft.

Tänk på detta så länge ärendet pågår

 • För att vara säker på att inte missa några frister eller annat måste du ta del av din post åtminstone en gång varannan vecka. Om du inte kan göra det (t ex på grund av semesterresa) bör du anmäla det i förväg till miljö- och hälsoskydd.
 • Om du får ett meddelande enligt punkt 2 men däremot inte fått själva handlingarna enligt punkt 1, bör du snarast anmäla detta till miljö- och hälsoskydd.
 • Anmäl alltid adressändring till miljö- och hälsoskydd.
 • Ange alltid ärendets diarienummer när du kontaktar miljö- och hälsoskydd.
 • Det är inte alltid säkert att förenklad delgivning kommer att användas i ärendet. I så fall sker delgivning på annat sätt. Det kan betyda att ni måste skicka tillbaka ett mottagningsbevis (delgivningskvitto) till miljö- och hälsoskydd.

Kontaktuppgifter för förenklad delgivning:

E- post: miljo.halso@harryda.se
Adress: Härryda kommun, miljö- och hälsoskydd, 435 80 Mölnlycke
Telefon: 031-724 61 00

 

Följ ärendet på Mina sidor

När du skickat in ditt ärende får du en bekräftelse till din e-post eller via sms med de ifyllda uppgifterna.

Du kan följa ditt ärende på Mina sidor. Du meddelas när något sker i ditt ärende.

 


 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa