Ansök om tillfälligt uppehåll i sop- och slamhämtning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Helårsabonnenter kan få uppehåll i tömning av hushållssopor om fastigheten inte används under en sammanhängande tid av minst 3 månader, dock längst 7 år fram i tiden.

Fritidsabonnenter kan få uppehåll i tömning av hushållssopor om fastigheten inte kommer att användas under hämtningsperioden,  1 maj t o m 30 september, dock längst 7 år fram i tiden.

Slamavskiljare/sluten tank kan medges uppehåll om inte fastigheten kommer att användas under en sammanhängande tid av minst 12 månader, dock längst 7 år fram i tiden.

Ansökan ska skickas in minst en månad före önskat uppehåll.

Återvinningskortet:  Från och med 3/5 2023 tar Härryda Vatten och Avfall AB  ut en avgift för kunder med dispens. Avgiften är en årlig grundavgift för ett renhållningsabonnemang och tas ut för att tillgängliggöra Bråta Återvinningscentral (ÅVC) för kommuninvånare och fastighetsägare i Härryda kommun. Grundavgiften är enligt gällande taxa och står listad i taxebroschyren för helårs- respektive säsongsabonnemang. Avgiften tas ut under hela perioden med uppehåll i sophämtningen. 

Tänk på att alltid inkomma med ansökan minst en månad före avsedd uppehållsperiod. 

Prövningsavgift: Miljö- och hälsoskydd kommer ta ut en avgift för prövningen av din ansökan. I normalfallet tas en avgift ut för 0,5 timmars handläggningstid. Timavgiften för år 2023 är 1140 kronor.

Här kan du få mer information om våra avgifter.

Avgifter

Miljö- och hälsoskydd tar ut en avgift för den tillsyn och handläggning som görs i ett ärende, enligt taxa beslutad av fullmäktige.
Avgift tas inte ut för råd och information.
Läs mer om avgifter och taxa på Avgifter miljö- och hälsoskydd

Förenklad delgivning

Miljö- och hälsoskydd kan delge handlingar i detta ärende med förenklad delgivning.

1. De handlingar som ska delges skickas med post, digitalt via e- tjänst eller digitalt via
e- post
till den adress som miljö- och hälsoskydd fått uppgift om att du kan nås på. Det beror på hur du har ansökt hur delgivningen kommer att skickas ut.

2. Minst en dag senare skickar miljö- och hälsoskydd ett särskilt meddelandekort,

Förenklad delgivning, till dig om att handlingen i punkt 1 har avsänts. Detta görs för att minska risken för fel.

3. Du får alltså två försändelser ifrån miljö- och hälsoskydd, normalt med en dags mellanrum.

4. Du behöver inte kvittera någon av försändelserna eller skicka tillbaka något mottagningsbevis till miljö- och hälsoskydd om inte du ombeds att göra det.

5. Du anses normalt ha fått del av handlingarna när två veckor har gått från den dag då meddelandet enligt punkt 2 skickades. Om det i de handlingar som du delges finns angivet att

någon frist börjar löpa från delgivningen, räknas alltså den tiden från det att tvåveckorsperioden har gått ut. Överklagningstiden är 3 veckor efter delgivningen trätt i kraft.

Tänk på detta så länge ärendet pågår

  • För att vara säker på att inte missa några frister eller annat måste du ta del av din post åtminstone en gång varannan vecka. Om du inte kan göra det (t ex på grund av semesterresa) bör du anmäla det i förväg till miljö- och hälsoskydd.
  • Om du får ett meddelande enligt punkt 2 men däremot inte fått själva handlingarna enligt punkt 1, bör du snarast anmäla detta till miljö- och hälsoskydd.
  • Anmäl alltid adressändring till miljö- och hälsoskydd.
  • Ange alltid ärendets diarienummer när du kontaktar miljö- och hälsoskydd.
  • Det är inte alltid säkert att förenklad delgivning kommer att användas i ärendet. I så fall sker delgivning på annat sätt. Det kan betyda att ni måste skicka tillbaka ett mottagningsbevis (delgivningskvitto) till miljö- och hälsoskydd.

Kontaktuppgifter för förenklad delgivning:

E- post: miljo.halso@harryda.se
Adress: Härryda kommun, miljö- och hälsoskydd, 435 80 Mölnlycke
Telefon: 031-724 61 00

 

Hämta dina företagsuppgifter

I tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter.

Följ ärendet på Mina sidor

När du skickat in ditt ärende får du en bekräftelse till din e-post eller via sms med de ifyllda uppgifterna.

Du kan följa ditt ärende på Mina sidor. Du meddelas när något sker i ditt ärende.

 

Frågor om e-tjänsten

Susanne Olsson Bildtsén
susanne.bildtsen@harryda.se
031-724 61 00

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa